Διττή εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων στην Εκπαίδευση

Οι επιχειρήσεις είναι ο βασικός κορμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τεχνική εκπαίδευση συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς, και κατά συνέπεια της επιχείρησης. Ένα μοντέλο εκπαίδευσης, στο οποίο το 60% της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνει βάση στην εκπαίδευση στην επιχείρηση, κρίνεται αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις εκτός από τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν ένα μαθητευόμενο βάσει των αναγκών τους, σφυρηλατούν τη φιλοσοφία του μαθητευομένου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μαθαίνουν στον εκπαιδευόμενο τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.
Προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες, απαιτείται μια εκσυγχρονισμένη επαγγελματική εκπαίδευση που θα είναι σε θέση να διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες στους νέους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα όχι μόνο τεχνικές, αλλά και διεπιστημονικές δεξιότητες όπως είναι η αυτονομία, η ανάληψη ευθυνών, η ευελιξία και η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη δια βίου μάθηση. Περισσότερα...


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Γεώργιος Ράλλης (35*) (1918-2006)

Ο Γεώργιος Ράλλης γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1918 και καταγόταν από οικογένειες με πλούσια παράδοση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, τόσο από την πλευρά του πατέρα το [ ... ]