Οικονομικός Απολογισμός 2018-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.02.2020

του Σωματείου με την επωνυμία: Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Σήμερα την 10.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών και επί της οδού Δημοκρίτου 6 και Γερμανικής Σχολής Αθηνών συνήλθε η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

1. Τσερέκλα Μιχαήλ

2. Παντελούκα Παναγιώτη

3. Κωστόπουλο Νικόλαο

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08.03.2018 του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Οι υπογεγραμμένοι Τσερέκλας Μιχαήλ, Παντελούκας Παναγιώτης και Κωστόπουλος Νικόλαος ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2018 και 2019 (από 01.01.2018 έως 31.12.2019) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη σε σχετική ηλεκτρονική κατάσταση αναλυτικών και συγκεντρωτικών κινήσεων που τηρεί ο Σύλλογος.

Η διαχειριστική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2019 παρουσιάζεται ως εξής:

Για το έτος 2018 :

1-Ιαν 31-Δεκ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ” 47,51 0,00 -47,51
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” 802,76 2.323,95 1.521,19
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK” 0,99 0,99 0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ+ΤΡΑΠΕΖΑ) 851,26 2.324,94 1.473,68
01/01-31/12/2018
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.805,19
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ 1.700,00
ΕΞΟΔΑ -2.031,51
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) 1.473,68

Ποσά σε Ευρώ

Τα παραπάνω αναφερόμενα Έσοδα και Έξοδα δηλώθηκαν στην φορολογική δήλωση του έτους 2018.

Για το έτος 2019 :

1-Ιαν 31-Δεκ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ” 0,00 141,78 141,78
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” 2.323,95 1.648,91 -675,04
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK” 0,99 0,99 0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ+ΤΡΑΠΕΖΑ) 2.324,94 1.791.68 -533,26
01/01-31/12/2019
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 747,57
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ 199,00
ΕΞΟΔΑ -1.479.83
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) -533,26

Ποσά σε Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: 141,78€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 1.649,90€

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Τσερέκλας Παναγιώτης Παντελούκας Νικόλαος Κωστόπουλος

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας