Ντόρα Μπακογιάννη: “Να απελευθερώσουμε τον κρυµµένο πλούτο της πατρίδας µας”

Το ΒΗΜΑ της Πρωτοχρονιάς (Κυριακή 29.12.2019) φιλοξένησε στο ένθετο “Οικονομικός Ταχυδρόμος” το άρθρο της Ντόρας Μπακογιάννη με τίτλο“Να απελευθερώσουμε τον κρυµµένο πλούτο της πατρίδας µας”

Η χώρα μας βγαίνει από μια μακρά κρίση κατά την οποία χάθηκαν δέκα χρόνια ευκαιριών και θετικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτή την περίοδο δεν χάσαμε μόνο ευκαιρίες, αλλά και έδαφος σε σχέση με άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες μας ξεπέρασαν σε ανταγωνιστικότητα και δυνατότητα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Το στοίχημα σήμερα δεν είναι να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να φτάσουμε στα προ κρίσης επίπεδα (2008), αλλά η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων του αύριο.

Η πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε πριν από λίγους μήνες σήμανε την είσοδο της χώρας σε μια νέα κανονικότητα. Κανονικότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει επιστροφή στο «business as usual» της προ κρίσης εποχής, και πολύ περισσότερο δεν συνεπάγεται την επιστροφή σε χρεοκοπημένες πολιτικές και πρακτικές τού παρελθόντος.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να σταθεί αντάξια των πολιτών της που επέλεξαν μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, έναν νέο σχεδιασμό οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων, νέες επενδυτικές προτεραιότητες.

Οι πολιτικές για την ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των περιφερειών, στοχεύοντας στη χωρική συγκέντρωση του κρίσιμου μεγέθους γνώσης, δεξιοτήτων, χρηματοδοτικών πόρων και θεσμικών ρυθμίσεων, ώστε να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την «επενδυσιμότητά» τους. Σημειώνω εδώ ότι επτά από τις εννέα περιφέρειες της ΕΕ με τον χαμηλότερο δείκτη επενδύσεων το 2015 ήταν ελληνικές.

Για να επιτύχουμε το αναπτυξιακό άλμα, επενδυτικές προτεραιότητες αποτελούν η έξυπνη ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία. Η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο υψηλής ταχύτητας (5G) και η άντληση οφελών από µια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποτελούν ακόμα μια αναγκαία δράση.

Ο αναπτυξιακός αυτός μετασχηματισμός μπορεί να επιτευχθεί με βελτίωση του πλαισίου και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Επίσης μεγάλη πρόκληση αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω προώθησης μιας πιο αποδοτικής χρήσης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και η στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας συνιστούν απαραίτητες πολιτικές ενός σύγχρονου κράτους.

Παράλληλα θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί η αγορά εργασίας και να παρασχεθούν δυνατότητες στους πολίτες µέσω της διά βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, µε σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μεταξύ άλλων και µέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με επίκεντρο µια οικονομία µε υψηλή απασχόληση που θα πετυχαίνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι αναγκαίοι πόροι μπορούν να εξευρεθούν από διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων (ΕΣΠΑ) που λιμνάζουν, η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τα τραπεζικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και κεφάλαια κεντρικά διαχειριζόμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χώρα έχει ανάγκη ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να επιστρέψει η ελληνική κοινωνία σε τροχιά ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, στην οποία θα μετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες.

Ενα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η παραδοχή πως μόνο η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να παράγει πλούτο για όλους, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες δουλειές. Και μόνο ένα ισχυρό αλλά και αποτελεσματικό, σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη μπορεί να διευκολύνει την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή αυτού του πλούτου.

Και αυτό γίνεται πράξη με την υλοποίηση μεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές, την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, στηρίζουν αναγκαίες δομές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί στα επόμενα δέκα χρόνια με μέσο ρυθμό 4% και το χρέος της να μειωθεί δραστικά. Τα επόμενα πέντε χρόνια μπορούν να δημιουργηθούν 700.000 νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που θα στείλει μήνυμα στους Ελληνες του εξωτερικού ότι μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης αποτελεί πρόταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μια πρόταση που απελευθερώνει τον κρυµµένο πλούτο της πατρίδας µας, δίνει ευκαιρίες σε όλους και δεν αφήνει πίσω κανέναν. Μια πρόταση απόλυτα ρεαλιστική που συντείνει δραστικά στην αποκατάσταση του κύρους της χώρας και εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης και την πρώτη γραμμή των εξελίξεων παγκοσμίως. Είναι η ευκαιρία της πατρίδας μας όχι απλά να βρει τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο τού αύριο, αλλά να διεκδικήσει και να οριοθετήσει το δικό της πεδίο δράσης με τους δικούς της όρους.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας