Διττή εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων στην Εκπαίδευση


Οι επιχειρήσεις είναι ο βασικός κορμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τεχνική εκπαίδευση συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς, και κατά συνέπεια της επιχείρησης. Ένα μοντέλο εκπαίδευσης, στο οποίο το 60% της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνει βάση στην εκπαίδευση στην επιχείρηση, κρίνεται αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις εκτός από τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν ένα μαθητευόμενο βάσει των αναγκών τους, σφυρηλατούν τη φιλοσοφία του μαθητευομένου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μαθαίνουν στον εκπαιδευόμενο τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

Προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες, απαιτείται μια εκσυγχρονισμένη επαγγελματική εκπαίδευση που θα είναι σε θέση να διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες στους νέους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα όχι μόνο τεχνικές, αλλά και διεπιστημονικές δεξιότητες όπως είναι η αυτονομία, η ανάληψη ευθυνών, η ευελιξία και η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη δια βίου μάθηση. Περισσότερα…

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας