Καταστατικό Συλλόγου Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών έως το 2020

Το καταστατικό του Συλόγου Αποφοίτων που ίσχυε από το 1993 μέχρι τις αρχές του 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο

Ίδρυση. Επωνυμία και Έδρα του Συλλόγου

Από τους αποφοίτους και τους παλαιούς μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen) ιδρύεται Σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” με έδρα το Μαρούσι Αττικής εντός των εγκαταστάσεων της Γ.Σ.Α.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη.

Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών.

Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κ.λ.π. συλλόγους και ιδρύματα.

Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών

Η ανάμιξη του Συλλόγου σε κομματικά θέματα, καθώς και η τοποθέτησή του υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω σκοπούς. Αντίθετα, εκδηλώσεις επί θεμάτων γενικότερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3ο

Μέλη

Μέλη στο Σύλλογο μπορούν να εγγραφούν οι Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και όσοι φοίτησαν για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια σ΄αυτές και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Στο Σύλλογο μπορούν να εγγραφούν πάρεδρα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Απόφοιτοι των Γερμανικών Σχολών της Αλλοδαπής που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της Αττικής τουλάχιστον για μια τριετία.

Άρθρο 4ο

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα καθοριζόμενα ποσά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά παρέλευση διετίας.

Άρθρο 5ο

Κάθε μέλος που δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του επί τέσσερα (4) συναπτά χρόνια διαγράφεται από το Σύλλογο ένα μήνα μετά την αποστολή συστημένης επιστολής με ειδοποίηση για την καταβολή της συνδρομής και εφ’ όσον μέσα στο διάστημα αυτό δεν εκπληρώσει στην οφειλή του προς το Σύλλογο. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος. Τα μέλη που θέλουν να επανεγγραφούν θα πρέπει να καταβάλουν εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 6ο

Πόροι

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

Από τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής.

Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών.

Από πιθανές έκτακτες προσφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα.

Από τη διάθεση εκδόσεων ή άλλων αντικειμένων του Συλλόγου.

Από κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ.:

Δωρητές όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο ποσά ή αντικείμενα αξίας πάνω από 100.000 δρχ.

Ευεργέτες όσοι προσφέρουν ποσά πάνω από 1.000.000 δρχ.

Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν ποσά πάνω από 5.000.000 δρχ.

Τα ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα μέσα στην αίθουσα ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο

Επίτιμα Μέλη

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου σε εξέχοντα πρόσωπα και σε όσους προσφέρουν ή πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 9ο

Διοίκηση του Συλλόγου

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, που συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως δε όποτε ορίζεται από το παρόν ή από το νόμο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου, την εφαρμογή και ερμηνεία του καταστατικού, καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν αντίκειται στο νόμο.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε δύο Αθηναϊκές Εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί η συνεδρίαση ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία, που αποδεικνύεται με τη Σφραγίδα του Ταχυδρομείου. Ειδικά για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ορίζεται προθεσμία 30 ημερών. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 10ο

Έργα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια σε τακτική συνεδρίαση που συγκαλείται το μήνα Φεβρουάριο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή. Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται υποβάλλει προς έγκριση έκθεση των πεπραγμένων μαζί με τον απολογισμό των δύο προηγούμενων χρόνων. Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε το ζητήσει εγγράφως το 1/50 των μελών για ορισμένα θέματα που αναγράφονται σαφώς στην αίτησή τους. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση του Καταστατικού. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών, από αυτό δε ορίζονται ένας πρακτικογράφος και ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 11ο

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και για τη λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν.

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Σύλλογο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του αρχαιότερου μέλους από τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, δύναται δε να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του. Δεν δύναται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο μέλος περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς του, εάν αυτό δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το νόμο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. Διορίζει και παύει το τυχόν έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου. Αποφασίζει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Συλλόγου. Φροντίζει για την τακτική και ακριβή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, υποχρεούμενο σε λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν πέντε (5) μέλη είναι παρόντα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται με συστημένη επιστολή να παράσχει εξηγήσεις εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να το αποβάλει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εποπτεύει την καλή λειτουργία του Συλλόγου, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Άρθρο 16ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τα μέλη, προσυπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας του Συλλόγου εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με διπλότυπο ένταλμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, κρατεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων του Συλλόγου, μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι κάθε τρίτου, στο τέλος δε του έτους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, για την οποία έχει κάθε ευθύνη.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε έσοδο του Συλλόγου σε Κοινό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου στο όνομα αυτού του ιδίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ένα ποσό εκατό χιλιάδων δραχμών (100.000), το οποίο μπορεί να κρατά σε ρευστό για την πληρωμή των τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ύστερα από υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του σχετικού παραστατικού και εφ΄όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την αντίστοιχη δαπάνη. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ύστερα από υπόδειξη και με ατομική ευθύνη του Ταμία.

Άρθρο 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή αν και ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια τρεις ελεγκτές με αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχου στο Ταμείο του Συλλόγου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν τον Ταμία. Το πόρισμα του Ελέγχου τους υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 8 ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. οι ελεγκτές προβαίνουν σε έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 20ο

Ειδικές – Μεταβατικές διατάξεις

Ο Σύλλογος έχει έμβλημα και ιδιαίτερη σφραγίδα που αναγράφουν κυκλικά τις λέξεις “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” ως εξής: ΄Εξω από την περιφέρεια του κύκλου το γράμμα Έψιλον και μέσα στην περιφέρεια τα αρχικά ΓΣΑ-DSA με κοινό το “Α”, όπως αυτά έχουν συντεθεί στο αντίστοιχο έμβλημα της Σχολής. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι το λευκό και το κυανούν.

Άρθρο 21ο

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Σύλλογο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου, είναι δωρεάν. Κανείς από τους πιο πάνω δεν δικαιούται μισθό από το Ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο

Ειδικά μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούνται οι θέσεις του Β’ Αντιπροέδρου και του Ειδικού Γραμματέα.

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του Άρθρου 105 Α.Κ., καθώς και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών αποκλειστικά για τη δημιουργία ή ενίσχυση ταμείου υποτροφιών.

Άρθρο 24ο

Το παρόν Καταστατικό έχει 24 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του εγκεκριμένου Καταστατικού όπως αυτή αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης της 14.01.1993.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας