Καταστατικό

Κωδικοποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο –Ίδρυση. Επωνυμία και Έδρα του Συλλόγου

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” (Σ.Α.Γ.Σ.Α.) με έδρα το Μαρούσι Αττικής εντός των εγκαταστάσεων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen – DSA).

Άρθρο 2ο –Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη

• Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών

• Η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών του Συλλόγου

• Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα

• Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και τους εμπλεκόμενους σε αυτήν φορείς και η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, όπου αυτή προβλέπεται

• Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κλπ. συλλόγους και ιδρύματα

• Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών

Ο «Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών» αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κομματικό Σωματείο. Η ανάμιξη του Συλλόγου σε κομματικά θέματα, καθώς και η τοποθέτησή του υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3ο – Μέλη

Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

α) Τακτικά μέλη στο Σύλλογο εγγράφονται οι Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και όσοι φοίτησαν σ’ αυτές και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

.

β) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (μέλος και μη) έχει συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Άρθρο 4ο –Εγγραφή – Συνδρομή μελών

Για την εγγραφή τακτικού και έκτακτου μέλους απαιτείται αίτηση, τον τύπο της οποίας καθορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Η αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής και το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και ισχύει για το επόμενο έτος από την λήψη της.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.

Τα καθοριζόμενα ποσά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά παρέλευση διετίας.

Άρθρο 5ο – Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος διαγράφεται από τον Σύλλογο όταν οι ενέργειές του αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβιάζει τους όρους του παρόντος καταστατικού ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων που προβλέπονται σ’ αυτό ή επιδιώκει με τις ενέργειες του την αλλοίωση του χαρακτήρα του Συλλόγου.

Η πρόταση για διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος. Επί της προτάσεως αποφαίνεται η ΓΣ, η οποία συγκαλείται εκτάκτως αν το ΔΣ το αποφασίσει. Μέλη που έχουν διαγραφεί μπορούν να επανεγγραφούν μετά από αίτησή τους επί της οποίας αποφαίνεται η επόμενη τακτική ΓΣ.

Άρθρο 6ο – Πόροι

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

• Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών

• Από πιθανές έκτακτες προσφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα

• Από τη διάθεση εκδόσεων ή άλλων αντικειμένων του Συλλόγου

• Από κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου

• Από οποιοδήποτε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα του Συλλόγου, η οποία δεν αντίκειται στον νόμο και στους σκοπούς του Συλλόγου

Άρθρο 7ο – Δωρητές – Ευεργέτες

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ.:

• Δωρητές όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας πάνω από 1.000 €

• Ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 5.000 €

• Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 15.000 €

Τα ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα μέσα στην αίθουσα ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο – Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 9ο – Γενική Συνέλευση των Μελών

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, που συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, ή το ζητήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/50 των μελών του Συλλόγου για θέματα που καθορίζονται σαφώς στην αίτησή τους. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκδώσει την σχετική απόφαση του εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος των μελών, την Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα μέλη αυτά υπό τους ανωτέρω όρους.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΑΓΣΑ (site, facebook κλπ.) δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί η συνεδρίαση ή αποστέλλεται με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία.

Ειδικά στην περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης αρχαιρεσιών ορίζεται προθεσμία 30 ημερών.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 10ο – Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα του Συλλόγου που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:

Εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή.

Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον απολογισμό των δύο προηγούμενων χρήσεων και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε, ιδιαίτερα αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι αποκλειστικά αρμόδια για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου, καθώς και για την επιβολή των τυχόν πειθαρχικών ποινών (επίπληξης, χρονικά περιορισμένης παύσης άσκησης δικαιωμάτων ή διαγραφής) στα μέλη, που υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ.

Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του Συλλόγου κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα με σημαντική προσφορά και έργο στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών, από αυτόν δε ορίζεται ένας Γραμματεύς.

Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του ΔΣ και της Ε.Ε. Η Επιτροπή αυτή ορίζει τον Πρόεδρό της και δύο από τα μέλη αυτής ενεργούν ως ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 11ο – Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και για τη λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 7 ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δύο (2) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Για την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. προσμετρώνται και τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος να τους εκπροσωπήσει. Οι έγγραφες εξουσιοδοτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Κάθε μέλος δύναται να εκπροσωπεί αποκλειστικά ένα και μόνο άλλο μέλος.

Άρθρο 12ο – Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Σύλλογο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, για θητεία δύο (2) ετών.

Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του ηλικιακά αρχαιότερου μέλους από τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της παρ. (α) του άρθρου 3. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, δύναται δε να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του,., καθώς και σε κοινά μέλη. Η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτού ή ειδικών καθηκόντων ακολουθεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντιστοίχων θέσεων.

Δεν δύναται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο μέλος περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.

Άρθρο 13ο – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

• Ασκεί τη Διοίκηση του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς του, εάν αυτό δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον νόμο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

• Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

• Αποφασίζει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Συλλόγου.

• Διορίζει και παύει το τυχόν έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ’ αυτού.

• Σε περίπτωση διαπιστώσεως πειθαρχικού παραπτώματος μέλους συγκαλεί Γενική Συνέλευση και εισηγείται σε αυτήν την λήψη σχετικής αποφάσεως.

• Φροντίζει για την τακτική και ακριβή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, υποχρεούμενο σε λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση.

• Αποφασίζει για την είσοδο μελών και προτείνει στην ΓΣ την διαγραφή μελών.

• Προτείνει στην ΓΣ τροποποίηση του καταστατικού με αιτιολογημένη έκθεσή του για τους λόγους της τροποποίησης.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν τέσσερα (4) μέλη είναι παρόντα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται με συστημένη επιστολή να παράσχει εξηγήσεις εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να το αποβάλει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο – Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος:

• Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

• Εποπτεύει την καλή λειτουργία του Συλλόγου, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο – Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Β΄ Αντιπροέδρου.

Άρθρο 16ο – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τα μέλη, προσυπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού ή Ειδικού Γραμματέα.

Άρθρο 17ο – Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας του Συλλόγου εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με διπλότυπο ένταλμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, κρατεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι κάθε τρίτου, στο τέλος δε του έτους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, για την οποία έχει κάθε ευθύνη.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε έσοδο του Συλλόγου σε Κοινό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου στο όνομα του Συλλόγου ή αυτού του ιδίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ένα ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €), το οποίο μπορεί να κρατά σε ρευστό για την πληρωμή των τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις κλπ.) γίνονται από τον Ταμία ύστερα από υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του σχετικού παραστατικού και εφ΄όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την αντίστοιχη δαπάνη. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του Προέδρου και του/ων Αντιπροέδρου/ων, ύστερα από υπόδειξη και με ατομική ευθύνη του Ταμία.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού Ταμία.

Άρθρο 18ο – Ευθύνες μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή αν και ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο – Εξελεγκτική επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Ταμείου του Συλλόγου ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στην εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. η τριμελής Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 10. Το πόρισμα τυχόν ενδιαμέσων ελέγχων υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 8 ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20ο – Έμβλημα

Ο Σύλλογος έχει έμβλημα και ιδιαίτερη σφραγίδα που αναγράφουν κυκλικά, άνω τις λέξεις “Σύλλογος Αποφοίτων ΓΣΑ” και κάτω «Alumni Verein der DSA” και μέσα στην περιφέρεια τα αρχικά ΓΣΑ – DSA με κοινό το “Α”, όπως αυτά είχαν συντεθεί στο αρχικό αντίστοιχο έμβλημα της Σχολής. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι το λευκό και το βαθύ κυανούν.

Άρθρο 21ο – Παροχή υπηρεσιών

Καμία αμοιβή δεν καταβάλλεται για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Σύλλογο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου. Κανένα μέλος των οργάνων του Συλλόγου δεν δικαιούται μισθό ή άλλη αμοιβή από το Ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο – Διάλυση

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του Άρθρου 105 Α.Κ., καθώς και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών αποκλειστικά για τη δημιουργία ή ενίσχυση ταμείου υποτροφιών.

Άρθρο 23ο – Ακροτελεύτιο άρθρο

Το παρόν Καταστατικό έχει 23 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του εγκεκριμένου Καταστατικού, όπως αυτή αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης της 8.12.2021, υπογράφεται δε ως ακολούθως.

Μαρούσι Αττικής, 8 Δεκεμβρίου2021

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κωδικοποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο –Ίδρυση. Επωνυμία και Έδρα του Συλλόγου

Από τους αποφοίτους και τους παλαιούς μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen – DSA) ιδρύεται Σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” (Σ.Α.Γ.Σ.Α.) με έδρα το Μαρούσι Αττικής εντός των εγκαταστάσεων της DSA.

Άρθρο 2ο –Σκοπός

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη.

• Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών.

• Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα.

• Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και τους εμπλεκόμενους σε αυτήν φορείς .

• Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κλπ. συλλόγους και ιδρύματα.

• Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών

• Η ανάμιξη του Συλλόγου σε κομματικά θέματα, καθώς και η τοποθέτησή του υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω σκοπούς. Αντίθετα, εκδηλώσεις επί θεμάτων γενικότερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3ο –Μέλη

α) Μέλη στο Σύλλογο μπορούν να εγγραφούν οι Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και όσοι φοίτησαν σ’ αυτές και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι Απόφοιτοι των Γερμανικών Σχολών που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια τριετία.

β) Μέλη μπορούν να εγγραφούν και οι ανιόντες και κατιόντες εξ αίματος συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού των ως άνω προσώπων (γονείς, αδέλφια κλπ.). Τα μέλη αυτά συμμετέχουν κανονικά με λόγο και ψήφο σε όλες τις εκδηλώσεις του ΣΑΓΣΑ, συπεριλαμβανομένων και των Γ.Σ., αλλά δικαίωμα εκλέγειν κι εκλέγεσθαι έχουν μόνο για τη (1) μία θέση του Δ.Σ. που αντιστοιχεί στον εκπρόσωπο των μελών αυτής της κατηγορίας.

Άρθρο 4ο –Εγγραφή – Συνδρομή

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και ισχύει για το επόμενο έτος από την λήψη της.

Συνδρομή δεν καταβάλλουν μόνο τα επίτιμα μέλη του άρθρου 8.

Τα καθοριζόμενα ποσά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά παρέλευση διετίας.

Άρθρο 5ο– Διαγραφή

Κάθε μέλος που δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του επί τέσσερα (4) συναπτά χρόνια διαγράφεται από το Σύλλογο ένα μήνα μετά την αποστολή συστημένης επιστολής με ειδοποίηση για την καταβολή της συνδρομής και εφ’ όσον μέσα στο διάστημα αυτό δεν εκπληρώσει στην οφειλή του προς το Σύλλογο.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος.

Τα μέλη που θέλουν να επανεγγραφούν θα πρέπει να καταβάλουν εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 6ο –Πόροι

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

• Από τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής.

• Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών.

• Από πιθανές έκτακτες προσφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα.

• Από τη διάθεση εκδόσεων ή άλλων αντικειμένων του Συλλόγου.

• Από κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο –Δωρητές – Ευεργέτες

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ.:

• Δωρητές όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας πάνω από 1.000 €

• Ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 5.000 €

• Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 15.000 €

Τα ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα μέσα στην αίθουσα ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο –Επίτιμα Μέλη

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου σε εξέχοντα πρόσωπα (μέλη και μη) και σε όσους προσφέρουν ή πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 9ο –Διοίκηση του Συλλόγου

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, που συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως δε όποτε ορίζεται από το παρόν ή από το νόμο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου, την εφαρμογή και ερμηνεία του καταστατικού, καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν αντίκειται στο νόμο.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής αναρτάται στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΑΓΣΑ (site, facebook κλπ.) δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί η συνεδρίαση ή αποστέλλεται με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία.

Ειδικά για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ορίζεται προθεσμία 30 ημερών.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 10ο –Έργα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια σε τακτική συνεδρίαση που συγκαλείται το μήνα Φεβρουάριο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή.

Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται υποβάλλει προς έγκριση έκθεση των πεπραγμενων μαζί με τον απολογισμό των δύο προηγούμενων χρόνων.

Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της.

Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε το ζητήσει εγγράφως το 1/50 των μελών για ορισμένα θέματα που αναγράφονται σαφώς στην αίτησή τους. Εάν το ΔΣ δεν εκδώσει την σχετική απόφαση του εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος των μελών την Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα μέλη αυτά υπό τους ανωτέρω όρους.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου, καθώς και για την επιβολή των τυχόν πειθαρχικών ποινών (επίπληξης, χρονικά περιορισμένης παύσης άσκησης δικαιωμάτων ή διαγραφής) στα μέλη, που υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών, από αυτόν δε ορίζεται ένας Γραμματεύς.

Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του ΔΣ και της Ε.Ε. Η Επιτροπή αυτή ορίζει τον Πρόεδρο της και δύο από τα μέλη αυτής ενεργούν ως ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 11ο –Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και για τη λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Για την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. προσμετρώνται και τα ταμειακώς εντάξει μέλη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος να τους εκπροσωπήσει. Οι έγγραφες εξουσιοδοτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Κάθε μέλος δύναται να εκπροσωπεί αποκλειστικά ένα και μόνο άλλο μέλος.

Στη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών η ψηφοφορία γίνεται, για τα μεν οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. από τα μέλη της παρ. (α) του άρθρου 4 και για τον εκπρόσωπο των μελών της παρ. (β) του άρθρου 4 από τα αντίστοιχα μέλη.

Άρθρο 12ο –Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Σύλλογο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος των μελών της παρ. (β) του άρθρου 4.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του ηλικιακά αρχαιότερου μέλους από τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της παρ. (α) του άρθρου 4. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, δύναται δε να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου των μελών της παρ. (β) του άρθρου 4, καθώς και σε κοινά μέλη. Η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτού ή ειδικών καθηκόντων ακολουθεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντιστοίχων θέσεων.

Δεν δύναται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο μέλος περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.

Άρθρο 13ο –Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

• Ασκεί τη Διοίκηση του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς του, εάν αυτό δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το νόμο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

• Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

• Αποφασίζει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Συλλόγου.

• Διορίζει και παύει το τυχόν έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ’ αυτού.

• Σε περίπτωση διαπιστώσεως πειθαρχικού παραπτώματος μέλους συγκαλεί Γενική Συνέλευση και εισηγείται σε αυτήν την λήψη σχετικής αποφάσεως.

• Φροντίζει για την τακτική και ακριβή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, υποχρεούμενο σε λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν πέντε (5) μέλη είναι παρόντα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται με συστημένη επιστολή να παράσχει εξηγήσεις εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να το αποβάλει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο –Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος:

• Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

• Εποπτεύει την καλή λειτουργία του Συλλόγου, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο –Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Β! Αντιπροέδρου.

Άρθρο 16ο –Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τα μέλη, προσυπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού ή Ειδικού Γραμματέα.

Άρθρο 17ο –Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας του Συλλόγου εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με διπλότυπο ένταλμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, κρατεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων του Συλλόγου, μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι κάθε τρίτου, στο τέλος δε του έτους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, για την οποία έχει κάθε ευθύνη.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε έσοδο του Συλλόγου σε Κοινό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου στο όνομα του Συλλόγου ή αυτού του ιδίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ένα ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €), το οποίο μπορεί να κρατά σε ρευστό για την πληρωμή των τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις κλπ.) γίνονται από τον Ταμία ύστερα από υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του σχετικού παραστατικού και εφ΄όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την αντίστοιχη δαπάνη. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του Προέδρου και του/ων Αντι-προέδρου/ων, ύστερα από υπόδειξη και με ατομική ευθύνη του Ταμία.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού Ταμία.

Άρθρο 18ο –Ευθύνες μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή αν και ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο –Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια τρεις ελεγκτές με αρμοδιότητα τη διενέρ-γεια ελέγχου στο Ταμείο του Συλλόγου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν τον Ταμία.

Το πόρισμα τυχόντων ενδιαμέσων ελέγχων υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 8 ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. οι ελεγκτές προβαίνουν σε έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 20ο –Έμβλημα

Ο Σύλλογος έχει έμβλημα και ιδιαίτερη σφραγίδα που αναγράφουν κυκλικά, άνω τις λέξεις “Σύλλογος Αποφοίτων ΓΣΑ” και κάτω «Alumni Verein der DSA” και μέσα στην περιφέρεια τα αρχικά ΓΣΑ – DSA με κοινό το “Α”, όπως αυτά είχαν συντεθεί στο αρχικό αντίστοιχο έμβλημα της Σχολής. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι το λευκό και το βαθύ κυανούν.

Άρθρο 21ο –Παροχή υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Σύλλογο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου, είναι δωρεάν. Κανείς από τους πιο πάνω δεν δικαιούται μισθό ή άλλη αμοιβή από το Ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο –Διάλυση

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του Άρθρου 105 Α.Κ., καθώς και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών αποκλειστικά για τη δημιουργία ή ενίσχυση ταμείου υποτροφιών.

Άρθρο 23ο –Ακροτελεύτιο άρθρο

Το παρόν Καταστατικό έχει 23 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του εγκεκριμένου Καταστατικού, όπως αυτή αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης της 18.03.2019, υπογράφεται δε ως ακολούθως.

Μαρούσι Αττικής, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το καταστατικό του Συλόγου Αποφοίτων που ίσχυε από το 1993 μέχρι τις αρχές του 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο

Ίδρυση. Επωνυμία και Έδρα του Συλλόγου

Από τους αποφοίτους και τους παλαιούς μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen) ιδρύεται Σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” με έδρα το Μαρούσι Αττικής εντός των εγκαταστάσεων της Γ.Σ.Α.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη.

Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών.

Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κ.λ.π. συλλόγους και ιδρύματα.

Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών

Η ανάμιξη του Συλλόγου σε κομματικά θέματα, καθώς και η τοποθέτησή του υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω σκοπούς. Αντίθετα, εκδηλώσεις επί θεμάτων γενικότερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3ο

Μέλη

Μέλη στο Σύλλογο μπορούν να εγγραφούν οι Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και όσοι φοίτησαν για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια σ΄αυτές και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Στο Σύλλογο μπορούν να εγγραφούν πάρεδρα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Απόφοιτοι των Γερμανικών Σχολών της Αλλοδαπής που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της Αττικής τουλάχιστον για μια τριετία.

Άρθρο 4ο

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα καθοριζόμενα ποσά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά παρέλευση διετίας.

Άρθρο 5ο

Κάθε μέλος που δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του επί τέσσερα (4) συναπτά χρόνια διαγράφεται από το Σύλλογο ένα μήνα μετά την αποστολή συστημένης επιστολής με ειδοποίηση για την καταβολή της συνδρομής και εφ’ όσον μέσα στο διάστημα αυτό δεν εκπληρώσει στην οφειλή του προς το Σύλλογο. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος. Τα μέλη που θέλουν να επανεγγραφούν θα πρέπει να καταβάλουν εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 6ο

Πόροι

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

Από τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής.

Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών.

Από πιθανές έκτακτες προσφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα.

Από τη διάθεση εκδόσεων ή άλλων αντικειμένων του Συλλόγου.

Από κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ.:

Δωρητές όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο ποσά ή αντικείμενα αξίας πάνω από 100.000 δρχ.

Ευεργέτες όσοι προσφέρουν ποσά πάνω από 1.000.000 δρχ.

Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν ποσά πάνω από 5.000.000 δρχ.

Τα ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα μέσα στην αίθουσα ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο

Επίτιμα Μέλη

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου σε εξέχοντα πρόσωπα και σε όσους προσφέρουν ή πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 9ο

Διοίκηση του Συλλόγου

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, που συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως δε όποτε ορίζεται από το παρόν ή από το νόμο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου, την εφαρμογή και ερμηνεία του καταστατικού, καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν αντίκειται στο νόμο.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε δύο Αθηναϊκές Εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί η συνεδρίαση ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία, που αποδεικνύεται με τη Σφραγίδα του Ταχυδρομείου. Ειδικά για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ορίζεται προθεσμία 30 ημερών. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 10ο

Έργα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια σε τακτική συνεδρίαση που συγκαλείται το μήνα Φεβρουάριο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή. Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται υποβάλλει προς έγκριση έκθεση των πεπραγμένων μαζί με τον απολογισμό των δύο προηγούμενων χρόνων. Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όποτε το ζητήσει εγγράφως το 1/50 των μελών για ορισμένα θέματα που αναγράφονται σαφώς στην αίτησή τους. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση του Καταστατικού. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών, από αυτό δε ορίζονται ένας πρακτικογράφος και ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 11ο

Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και για τη λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν.

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Σύλλογο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του αρχαιότερου μέλους από τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, δύναται δε να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του. Δεν δύναται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο μέλος περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς του, εάν αυτό δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το νόμο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. Διορίζει και παύει το τυχόν έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου. Αποφασίζει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Συλλόγου. Φροντίζει για την τακτική και ακριβή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, υποχρεούμενο σε λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν πέντε (5) μέλη είναι παρόντα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται με συστημένη επιστολή να παράσχει εξηγήσεις εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να το αποβάλει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εποπτεύει την καλή λειτουργία του Συλλόγου, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Άρθρο 16ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τα μέλη, προσυπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας του Συλλόγου εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με διπλότυπο ένταλμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, κρατεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων του Συλλόγου, μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι κάθε τρίτου, στο τέλος δε του έτους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, για την οποία έχει κάθε ευθύνη.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε έσοδο του Συλλόγου σε Κοινό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου στο όνομα αυτού του ιδίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ένα ποσό εκατό χιλιάδων δραχμών (100.000), το οποίο μπορεί να κρατά σε ρευστό για την πληρωμή των τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ύστερα από υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του σχετικού παραστατικού και εφ΄όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την αντίστοιχη δαπάνη. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ύστερα από υπόδειξη και με ατομική ευθύνη του Ταμία.

Άρθρο 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή αν και ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ελεγκτές

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια τρεις ελεγκτές με αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχου στο Ταμείο του Συλλόγου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν τον Ταμία. Το πόρισμα του Ελέγχου τους υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 8 ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. οι ελεγκτές προβαίνουν σε έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 20ο

Ειδικές – Μεταβατικές διατάξεις

Ο Σύλλογος έχει έμβλημα και ιδιαίτερη σφραγίδα που αναγράφουν κυκλικά τις λέξεις “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” ως εξής: ΄Εξω από την περιφέρεια του κύκλου το γράμμα Έψιλον και μέσα στην περιφέρεια τα αρχικά ΓΣΑ-DSA με κοινό το “Α”, όπως αυτά έχουν συντεθεί στο αντίστοιχο έμβλημα της Σχολής. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι το λευκό και το κυανούν.

Άρθρο 21ο

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Σύλλογο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου, είναι δωρεάν. Κανείς από τους πιο πάνω δεν δικαιούται μισθό από το Ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο

Ειδικά μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούνται οι θέσεις του Β’ Αντιπροέδρου και του Ειδικού Γραμματέα.

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του Άρθρου 105 Α.Κ., καθώς και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών αποκλειστικά για τη δημιουργία ή ενίσχυση ταμείου υποτροφιών.

Άρθρο 24ο

Το παρόν Καταστατικό έχει 24 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του εγκεκριμένου Καταστατικού όπως αυτή αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης της 14.01.1993.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας