Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 8.12.2021, η οποία έγινε διαδικτυακά, και αφού η αρχικά προγραμματισμένη της 1.12.2021 δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία, ψηφίστηκε το νέο Καταστατικό του Συλλόγου. Στο νέο Καταστατικό πλέον:

– Μέλη είναι όλοι οι απόφοιτοι και φοιτήσαντες (έστω και μία ημέρα) στην Γερμανική Σχολή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ως εκ τούτου δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να μετέχουν στο ΔΣ άτομα εκτός αυτών των δύο περιπτώσεων (υπήρχε σχετική αναφορα στο άρθρο 3).

– Αφαιρούνται οι αναφορές στο “δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής” που ίσχυαν παλαιότερα αφού για να εγγραφεί κάποιος στον Σύλλογο έπρεπε να καταβάλει κάποιο αντίτιμο (υπήρχαν σχετικές αναφορές στα άρθρα 4,5 και 6).

– Τα μέλη του ΔΣ μειώνονται από 9 σε 7 (τροποποίηση του άρθρου 12)

Δείτε το νέο Καταστατικό…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κωδικοποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο –Ίδρυση. Επωνυμία και Έδρα του Συλλόγου

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών” (Σ.Α.Γ.Σ.Α.) με έδρα το Μαρούσι Αττικής εντός των εγκαταστάσεων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen – DSA).

Άρθρο 2ο –Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική αλληλεγγύη

• Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών

• Η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών του Συλλόγου

• Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μελών σε περιβαλλοντικά θέματα

• Η συνεργασία του Συλλόγου με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και τους εμπλεκόμενους σε αυτήν φορείς και η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, όπου αυτή προβλέπεται

• Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολών, καθώς και άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς κλπ. συλλόγους και ιδρύματα

• Η έκδοση περιοδικών και βιβλίων για την προώθηση των ανωτέρω σκοπών

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών

Ο «Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών» αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κομματικό Σωματείο. Η ανάμιξη του Συλλόγου σε κομματικά θέματα, καθώς και η τοποθέτησή του υπέρ ή κατά οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3ο – Μέλη

Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

α) Τακτικά μέλη στο Σύλλογο εγγράφονται οι Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και όσοι φοίτησαν σ’ αυτές και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

.

β) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (μέλος και μη) έχει συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Άρθρο 4ο –Εγγραφή – Συνδρομή μελών

Για την εγγραφή τακτικού και έκτακτου μέλους απαιτείται αίτηση, τον τύπο της οποίας καθορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Η αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής και το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και ισχύει για το επόμενο έτος από την λήψη της.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή.

Τα καθοριζόμενα ποσά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά παρέλευση διετίας.

Άρθρο 5ο – Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος διαγράφεται από τον Σύλλογο όταν οι ενέργειές του αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβιάζει τους όρους του παρόντος καταστατικού ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων που προβλέπονται σ’ αυτό ή επιδιώκει με τις ενέργειες του την αλλοίωση του χαρακτήρα του Συλλόγου.

Η πρόταση για διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στο μέλος. Επί της προτάσεως αποφαίνεται η ΓΣ, η οποία συγκαλείται εκτάκτως αν το ΔΣ το αποφασίσει. Μέλη που έχουν διαγραφεί μπορούν να επανεγγραφούν μετά από αίτησή τους επί της οποίας αποφαίνεται η επόμενη τακτική ΓΣ.

Άρθρο 6ο – Πόροι

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

• Από τις ετήσιες συνδρομές των μελών

• Από πιθανές έκτακτες προσφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα

• Από τη διάθεση εκδόσεων ή άλλων αντικειμένων του Συλλόγου

• Από κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου

• Από οποιοδήποτε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα του Συλλόγου, η οποία δεν αντίκειται στον νόμο και στους σκοπούς του Συλλόγου

Άρθρο 7ο – Δωρητές – Ευεργέτες

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ.:

• Δωρητές όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας πάνω από 1.000 €

• Ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 5.000 €

• Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πάνω από 15.000 €

Τα ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα μέσα στην αίθουσα ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο – Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 9ο – Γενική Συνέλευση των Μελών

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του, που συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, ή το ζητήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/50 των μελών του Συλλόγου για θέματα που καθορίζονται σαφώς στην αίτησή τους. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκδώσει την σχετική απόφαση του εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος των μελών, την Συνέλευση μπορούν να συγκαλέσουν και τα μέλη αυτά υπό τους ανωτέρω όρους.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΑΓΣΑ (site, facebook κλπ.) δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί η συνεδρίαση ή αποστέλλεται με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) στα μέλη μέσα στην ίδια προθεσμία.

Ειδικά στην περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης αρχαιρεσιών ορίζεται προθεσμία 30 ημερών.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 10ο – Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα του Συλλόγου που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:

Εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή.

Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον απολογισμό των δύο προηγούμενων χρήσεων και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε, ιδιαίτερα αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι αποκλειστικά αρμόδια για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου, καθώς και για την επιβολή των τυχόν πειθαρχικών ποινών (επίπληξης, χρονικά περιορισμένης παύσης άσκησης δικαιωμάτων ή διαγραφής) στα μέλη, που υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ.

Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του Συλλόγου κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα με σημαντική προσφορά και έργο στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών, από αυτόν δε ορίζεται ένας Γραμματεύς.

Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ΔΣ διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του ΔΣ και της Ε.Ε. Η Επιτροπή αυτή ορίζει τον Πρόεδρό της και δύο από τα μέλη αυτής ενεργούν ως ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 11ο – Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και για τη λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 7 ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δύο (2) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το ½ των ταμειακά ενημερωμένων μελών του Συλλόγου και η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Για την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ. προσμετρώνται και τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος να τους εκπροσωπήσει. Οι έγγραφες εξουσιοδοτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Κάθε μέλος δύναται να εκπροσωπεί αποκλειστικά ένα και μόνο άλλο μέλος.

Άρθρο 12ο – Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Σύλλογο διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, για θητεία δύο (2) ετών.

Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του ηλικιακά αρχαιότερου μέλους από τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της παρ. (α) του άρθρου 3. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, δύναται δε να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του,., καθώς και σε κοινά μέλη. Η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτού ή ειδικών καθηκόντων ακολουθεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντιστοίχων θέσεων.

Δεν δύναται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο μέλος περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους.

Άρθρο 13ο – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

• Ασκεί τη Διοίκηση του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς του, εάν αυτό δεν έχει ανατεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον νόμο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

• Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

• Αποφασίζει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Συλλόγου.

• Διορίζει και παύει το τυχόν έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ’ αυτού.

• Σε περίπτωση διαπιστώσεως πειθαρχικού παραπτώματος μέλους συγκαλεί Γενική Συνέλευση και εισηγείται σε αυτήν την λήψη σχετικής αποφάσεως.

• Φροντίζει για την τακτική και ακριβή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, υποχρεούμενο σε λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση.

• Αποφασίζει για την είσοδο μελών και προτείνει στην ΓΣ την διαγραφή μελών.

• Προτείνει στην ΓΣ τροποποίηση του καταστατικού με αιτιολογημένη έκθεσή του για τους λόγους της τροποποίησης.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν τέσσερα (4) μέλη είναι παρόντα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται με συστημένη επιστολή να παράσχει εξηγήσεις εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να το αποβάλει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο – Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος:

• Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

• Εποπτεύει την καλή λειτουργία του Συλλόγου, υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Σύλλογο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 15ο – Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Β΄ Αντιπροέδρου.

Άρθρο 16ο – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, μεριμνά για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τα μέλη, προσυπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού ή Ειδικού Γραμματέα.

Άρθρο 17ο – Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας του Συλλόγου εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με διπλότυπο ένταλμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις εγκεκριμένες συμπληρωματικές πιστώσεις, κρατεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου έναντι κάθε τρίτου, στο τέλος δε του έτους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, για την οποία έχει κάθε ευθύνη.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε έσοδο του Συλλόγου σε Κοινό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου στο όνομα του Συλλόγου ή αυτού του ιδίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ένα ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €), το οποίο μπορεί να κρατά σε ρευστό για την πληρωμή των τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις κλπ.) γίνονται από τον Ταμία ύστερα από υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του σχετικού παραστατικού και εφ΄όσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. για την αντίστοιχη δαπάνη. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, μπορεί αυτός να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειομένου του Προέδρου και του/ων Αντιπροέδρου/ων, ύστερα από υπόδειξη και με ατομική ευθύνη του Ταμία.

Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτού Ταμία.

Άρθρο 18ο – Ευθύνες μελών Δ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν ήταν παρόντα ή αν και ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο – Εξελεγκτική επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Ταμείου του Συλλόγου ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να εκλεγεί στην εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική αίτηση εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτοπροσώπως ή με FAX ή ηλεκτρονικά (e-mail κλπ.) μέχρι 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. η τριμελής Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 10. Το πόρισμα τυχόν ενδιαμέσων ελέγχων υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 8 ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20ο – Έμβλημα

Ο Σύλλογος έχει έμβλημα και ιδιαίτερη σφραγίδα που αναγράφουν κυκλικά, άνω τις λέξεις “Σύλλογος Αποφοίτων ΓΣΑ” και κάτω «Alumni Verein der DSA” και μέσα στην περιφέρεια τα αρχικά ΓΣΑ – DSA με κοινό το “Α”, όπως αυτά είχαν συντεθεί στο αρχικό αντίστοιχο έμβλημα της Σχολής. Τα χρώματα του εμβλήματος είναι το λευκό και το βαθύ κυανούν.

Άρθρο 21ο – Παροχή υπηρεσιών

Καμία αμοιβή δεν καταβάλλεται για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Σύλλογο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου. Κανένα μέλος των οργάνων του Συλλόγου δεν δικαιούται μισθό ή άλλη αμοιβή από το Ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο – Διάλυση

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του Άρθρου 105 Α.Κ., καθώς και των ειδικών περί Σωματείων Νόμων. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών αποκλειστικά για τη δημιουργία ή ενίσχυση ταμείου υποτροφιών.

Άρθρο 23ο – Ακροτελεύτιο άρθρο

Το παρόν Καταστατικό έχει 23 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του εγκεκριμένου Καταστατικού, όπως αυτή αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Γενικής Συνέλευσης της 8.12.2021, υπογράφεται δε ως ακολούθως.

Μαρούσι Αττικής, 8 Δεκεμβρίου2021

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Γ.Σ.Α. καλεί τα μέλη του σε τακτική καταστατική Γενική Συνέλευση

την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00

στην αίθουσατης Βιβλιοθήκης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,

Δημοκρίτου & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Παράδεισος Αμαρουσίου,

με αποκλειστικό θέμα:

Επικαιροποίηση-Τροποποίηση Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων (3β), (11), (12) και (5).

Το σχέδιο του προτεινόμενου καταστατικού, όπως το έχει επεξεργαστεί το Δ.Σ. κι όπως θα το επιμεληθούν οι νομικοί του σύμβουλοι, θα αναρτηθεί στην ιστοσε­λί­δα του ΣΑΓΣΑ (ex-dsathen.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δηλαδή όσοι θα έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του 2021.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, για την επίσπευση της διαδικασίας, την ημέρα των αρ­χαιρεσιών θα λειτουργεί ταμείο από τις 17.30 ως τις 18.30 για τη καταβολή των συν­δρο­μών έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη μας λόγω καθυστερήσεων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 8η Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ακολουθώντας τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία λόγω της πανδημίας του Covid-19, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης, ή ράπιντ τεστ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Συλλόγου Αποφοίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dsa sitzung 1 1975Ο Στέφανος Μίτμαν επεσήμανε ότι η συνεδρίαση του ΔΣ της Γερμανικής Σχολής Αθηνών της Τρίτης 9.3.2021, δηλαδή της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η 500η στη σειρά. Εντόπισε μάλιστα και το αντίγραφο της πρώτης συνεδρίασης της 6.6.1975, πριν δηλαδή από 46 χρόνια και βεβαίως δεξιά διακρίνουμε το όνομα του μακροβιότερου διευθυντή τηςΣχολής, του Dr. Joachim Zeidler.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είχαμε αναφέρει ότι το λογότυπο της Ιωάννας Μίζουκι Σιδέρη, μαθήτριας της 4b που κέρδισε την πρώτη θέση θα τύχει επαγγελματικής επεξεργασίας και θα είναι το επίσημο επετειακό λογότυπο της DSA. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η επεξεργασία και παρουσιάζουμε και τα δύο σχέδια: το πρωτότυπο κα το επεξεργασμένο, που πλέον είναι και το επίσημο επετειακό.

dsa logo 125 1 DSA 125 logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eν όψει του εορτασμού των 125 χρόνων της, η Γερμανική Σχολή Αθηνών θα εκδώσει ένα επετειακό λεύκωμα και θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να γράψετε μία μικρή ιστορία, που θα συμπεριληφθεί στην έκδοση αυτή. Συνημμένα σας προωθούμε την σχετική πρόσκληση που λάβαμε από την Σχολή, στην οποία θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

Σας προσκαλούμε να γράψετε ιστορία.

Aγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

αγαπητοί πρώην και νυν συνάδελφοι,

αγαπητοί απόφοιτοι,

αγαπητοί γονείς,

αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Το 2021 η Γερμανική Σχολή Αθηνών (DSA) γιορτάζει τα 125 χρόνια λειτουργίας και δράσης της. Μάλιστα βρίσκεται ήδη στα σκαριά η διαμόρφωση ενός λευκώματος, το οποίο θα εστιάζει στα τελευταία 25 χρόνια (1996-2021) παίρνοντας τη σκυτάλη από το προηγούμενο επετειακό λεύκωμα των 100 χρόνων, το οποίο εκδόθηκε το 1996.

Επιδιώκοντας ως συντακτική ομάδα να δώσουμε ένα στίγμα προσανατολισμού αλλά και έμπνευσης διατυπώσαμε την κεντρική ιδέα και τον τίτλο αυτού του λευκώματος ως εξής:

Στα χρόνια που μετρά αδιάλειπτα η Γερμανική Σχολή Αθηνών μπορούμε να παρατηρήσουμε απροσδόκητες συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων, των οραμάτων τους, των δράσεων και των αλληλεπιδράσεών τους.Χιλιάδες οπτικές που αυτό το σχολείο κατάφερε και καταφέρνει να χωράκαι ταυτόχρονα να παρέχει τα εργαλεία και την ελευθερία σε μαθήτριες και μαθητές να αναπτυχθούν ως μοναδικές προσωπικότητες.

Αυτό το λεύκωμα είναι μία πολυφωνική ανασκόπηση 125 χρόνων, μια κερδισμένη ματιά σε ένα καλειδοσκόπιο, με αντικατοπτρισμούς δυναμικούς, που συνυφαίνουν στη ροή του χρόνου τον υπέροχο μικρόκοσμο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

125 Χρόνια DSA στο Καλειδοσκόπιο

Αυτός ο τίτλος δηλώνει την επιδιωκόμενη ταυτότητα του λευκώματος, μίας έκδοσης πολύπλευρης θεματικά, ικανής να παρουσιάζει όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής και παρέμβασης, με μια διαχρονική οπτική στον εκάστοτε τομέα δράσης. Ταυτόχρονα, με συνέπεια προς τον πολυφωνικό χαρακτήρα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, στοχεύουμε στην καταγραφή της ιστορίας της ιδωμένης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρόκειται λοιπόν για μία έκδοση, η οποία μοιραία «περιορίζεται» στο να αποτελεί έργο συλλογικό.

Όσες και όσοι λοιπόν επιθυμείτε να συμβάλετε στην καταγραφή της κοινής μας ιστορίας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας (τουλάχιστον) έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Περιεχόμενο

Ανεξαρτήτως του θέματος είναι σημαντική η διαχρονική ματιά, αναδεικνύοντας έτσι με τη μέγιστη δυνατή ευρύτητα και τα 25 χρόνια δράσης του σχολείου στον εκάστοτε τομέα. Επομένως ανοίγεται διάπλατα ένα εύφορο πεδίο ως προς τα επιμέρους θέματα που μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την έκδοση (από την αλλαγή του τοπίου γύρω από τις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών τα τελευταία 25 χρόνια έως και τις σχέσεις μαθητών/-τριων και καθηγητών/-τριων).

Το ύφος των κειμένων φυσικά εναπόκειται στους/τις συντάκτες/κτριές τους∙ είναι αυτονόητο άλλωστε ότι στο πλαίσιο του «κοινού» σχολικού βιώματος θα διαπνέονται από σεβασμό, διάθεση έμπνευσης και οικειότητας.

Τυπικά χαρακτηριστικά κειμένων και συνοδευτικού υλικού

Κείμενα:

– έκταση: 1- 200 λέξεις

– κειμενικό είδος: άρθρο, διάλογος, συνέντευξη, ποίημα, κ.λπ.

– αρχείο word, χωρίς στήσιμο

– γλώσσα: γερμανικά ή ελληνικά (ιδανικά δίγλωσσα)

– υπογραφή συντακτών (καθηγητές/-τριες εν ενεργεία ή όχι, απόφοιτοι με έτος-αποφοίτησης, μαθητές/-τριες με τμήμα κ.λπ.)

Συνοδευτικό υλικό:

– έως 10 φωτογραφίες

– καθαρές φωτογραφίες

– υψηλή ανάλυση ( >6 ΜΒ) – όχι λήψεις από κινητό τηλέφωνο

– καλά σκαναρισμένες φωτογραφίες από επαγγελματικό σκάνερ

– ενδεικτικές του κειμένου που συνοδεύουν ή συμπληρωματικές

– αρχείο .jpg

Προθεσμία:

Για να χωρέσουν 125 χρόνια (με έμφαση στα τελευταία 25) σε ένα λεύκωμα απαιτείται

χρόνος, έτσι ώστε να επεξεργαστούμε όλο αυτό το πλούσιο υλικό. Ως εκ τούτου είναι

απαραίτητο να τηρηθούν αυστηρά οι εξής προθεσμίες:

–δήλωση πρόθεσης σύνταξης κειμένου (θέμα, γλώσσα, συντάκτης/ες) μέχρι την

Παρασκευή 11.12.2020 στο kaleidoskop@dsathen.gr.

–αποστολή κειμένου και συνοδευτικού υλικού μέχρι την Κυριακή 10.01.2021 στο

kaleidoskop@dsathen.gr.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα λεπτά. Ο παρακάτω σύνδεσμoς θα είναι ενεργός έως τις 10.01.2021:

https://app.edkimo.com/survey/festschrift-125-jahre-dsa-epeteiako-leykwma-125-xronia-dsa/ilmuku

Είμαστε σίγουρες ότι με τη δική σας ενεργή υποστήριξη και συνεισφορά θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα ξεχωριστό λεύκωμα, το οποίο δεν θα είναι μόνο αντάξιο της μακρόχρονης ιστορίας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών αλλά θα αναδεικνύει και το αξιακό της σύστημα, όπως αυτό προκύπτει από τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολής: Ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, συμμετοχή στην κοινωνία, πολιτική συνείδηση – παγκοσμιότητα, πολυπολιτισμικότητα, ποικιλομορφία – σύγχρονη εκπαίδευση, αυτονομία – περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτές οι αξίες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά, θεμελιώνουν ένα ξεχωριστό σχολικό περιβάλλον, το οποίο με συνέχεια και συνέπεια δίνει χώρο στις μοναδικές προσωπικότητες των μαθητών και μαθητριών μας να ανακαλύψουν και να σμιλεύσουν την ιδανική πορεία της ζωής τους.

Αναμένουμε με χαρά και περιέργεια τη δική σας «οπτική» για τα 125 Χρόνια DSA στο Καλειδοσκόπιο!

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η ομάδα πίσω από το Καλειδοσκόπιο*

* Χαρούλα Αντωνοπούλου, Βάγια Βουλκίδου, Άννα Γεκτίδης, Ιωάννα Πλιάτσικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dsa logo 125 4Ο μαθητικός διαγωνισμός για τη δημιουργία του λογοτύπου με το οποίο η Γερμανική Σχολή Αθηνών θα γιορτάσει το 2021 την 125η επέτειό της ολοκληρώθηκε και η Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί για την προετοιμασία της επετείου των 125 χρόνων παρέλαβε με ιδιαίτερη χαρά τις συνολικά 90 προτάσεις που κατατέθηκαν. Χάρη στις πολλές δημιουργικές και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις η διαδικασία επιλογής ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για την Επιτροπή.

Έχουμε, λοιπόν, την χαρά να σας παρουσιάσουμε τώρα τους νικητές/τις νικήτριες του μαθητικού διαγωνισμού:

1η θέση: Ιωάννα Μίζουκι Σιδέρη (4b)

2η θέση: Αθηνά Μαρία Νικήτα (7d)

3η θέση: Αλέξανδρος-Μάρκος Δισακιάς (9d) και Πέτρος-Βασίλειος Αξαρλής (8d)

Το λογότυπο της Ιωάννας Μίζουκι Σιδέρη που κέρδισε την πρώτη θέση θα τύχει επαγγελματικής επεξεργασίας από γραφίστρια και θα είναι το επίσημο επετειακό λογότυπο της DSA.

Δείτε και τα υπόλοιπα λογότυπα που διακρίθηκαν:

dsa logo 125 2 dsa logo 125 3 dsa logo 125 4
Αθηνά Μαρία Νικήτα (7d) Αλέξανδρος-Μάρκος Δισακιάς (9d) Πέτρος-Βασίλειος Αξαρλής (8d)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε μια πανηγυρική τελετή στις 19.02.2014 ο γερμανός Πρέσβης στην Ελλάδα, κύριος Δρ Πέτερ Σόοφ (Dr. Peter Schoof) επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Δρα Κάρολο Παπούλια. Κατόπιν τούτου, ο κύριος Σόοφ είναι πλέον επισήμως ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα.

schoof peter schoof peter 2

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από την Χαρούλα Αντωνοπούλου, Υπέυθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, ενημερωθήκαμε ότι οι απόφοιτοι της DSA μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά που ισχύει για τα μέλη της σχολικής κοινότητας και αφορά την διεξαγωγή τεστ για Covid-19 με 45€ και θα πρέπει να προσκομίζουν την παρακάτω επιστολή:

covid_iaso_dsa

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dierker annedoreHerzlich willkommen zum Beginn des Schuljahres 2020/21!

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Ehemalige und liebe Freunde der DSA,

herzlich willkommen zum Beginn des Schuljahres 2020/21! Dieses Schuljahr ist ein besonderes:

– Corona hat uns allen in den vergangenen Monaten sehr viel abverlangt. Wir müssen weiter mit dem Virus leben und einen bestmöglichen Umgang mit der Situation schaffen. Umso mehr sind wir froh, dass wir den Schulbetrieb mit einigen verbindlichen Vorgaben und Festlegungen in Präsenzform aufnehmen dürfen – die Anordnungen der Erziehungsministerin Frau Kerameos sind umfangreich, zugrunde liegt meines Erachtens eine sehr pragmatische Haltung, das Recht auf Bildung für jeden Schüler und jede Schülerin umzusetzen.

Der 1. Schultag für alle Schüler und Schülerinnen ist Montag, der 14. September 2020. Auf Anweisung der Erziehungsministerin Frau Kerameos besteht die Pflicht für ALLE, eine Maske zu tragen – in allen Innenräumen und in Außenräumen, wenn sich viele Personen aufhalten. Wir informieren Sie so schnell wie möglich – sobald wir neue Informationen bekommen.

– In diesem Schuljahr wird ein großartiges Ereignis begangen: Die DSA wird 125 Jahre alt. Dieser Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Unter Corona-Bedingungen ist dies eine besondere Herausforderung, die Wünsche, Ideen und Ansprüche der Schulgemeinschaft unter den Hut einer unvergesslichen Feier zu bringen. Die Vorbereitungen laufen bereits und alle sind herzlich eingeladen, sich hier einzubringen.

– Ja, und dieses Schuljahr ist ein besonderes durch den Start mit mir als neue Schulleiterin. Ich freue mich sehr, dass mir der Vorstand der DSA das Vertrauen ausgesprochen und das Angebot gemacht hat, die DSA bestmöglich weiter zu entwickeln. Gern stelle ich mich euch und Ihnen vor: Als gebürtige Berlinerin bin ich seit 1992 Lehrerin in Berlin – unterbrochen von einem 5-jährigen „Ausflug“ in den Kölner Raum. In den vergangenen 7 Jahren habe ich die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule – eine durch 2 Fusionen entstandene Schule von Klasse 1-13 geführt.

Ich freue mich sehr auf mein neues Aufgabenspektrum und bin sehr neugierig, das komplexe System DSA zu erfahren und zu begreifen.

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Ehemalige und liebe Freunde der DSA, ich wünsche uns allen einen gelungenen Start in das Schuljahr und freue mich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit euch und Ihnen allen.

Beste Grüße

Annedore Dierker

Schulleiterin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Στέφανος Μίτμαν έγραψε ένα μικρό επεξηγηματικό κείμενο για τις πρόσφατες εκλογές της 17ης Ιουνίου για το Schulverein:

Εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutscher Schulverein Athen ή απλά “Schulverein”)

Το ΔΣ του Schulverein έχει 9 τακτικά μέλη, που ανανεώνονται διαδοχικά ανά τριετία. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς λήγει η θητεία τριών μελών, που μπορούν να επανεκλεγούν.

Τα ενεργά μέλη του ΔΣ αναφέρονται στο website της DSA, στη σελίδα…

Έτσι φέτος λήγει η τριετής θητεία των κκ Richard Epstein, Wolfgang Gebhardt και Thomas Greve.

Οι εκλογές διεξάγονται στην δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών του Schulverein, που γίνεται κάθε Μάιο ή Ιούνιο (η πρώτη τακτική ΓΣ γίνεται κάθε Νοέμβριο και βασικό της αντικείμενο είναι ο οικονομικός απολογισμός για την σχολική χρονιά που πέρασε και η έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς).

Την περασμένη Τετάρτη, 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Pausenhof (λόγω κορωνοϊού) η τακτική ΓΣ και οι προγραμματισμένες εκλογές. Υποψηφιότητες είχαν θέσει εκ νέου δυο από τα τρία παλαιά μέλη Richard Epstein και Thomas Greve και οι νέοι υποψήφιοι κκ Nikolaos Athanassiadis, Marcus Bremer και Aris Liakopoulos.

Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε λίγο μετά την λήξη της μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν τα 50 παρόντα μέλη του Schulverein και έχει κατά σειρά ψήφων ως εξής:

1 Epstein, Richard 32
2 Bremer, Marcus 28
3 Greve, Thomas 27
Liakopoulos, Aris 27
5 Athanassiadis, Nikolaos 21

Λόγω ισοψηφίας, θα έπρεπε σύμφωνα με τον κανονισμό να γίνει νέα ψηφοφορία για την τρίτη θέση στο ΔΣ μεταξύ των κκ Greve και Liakopoulos, αλλά ο αντιπρόεδρος Thomas Greve απέσυρε την υποψηφιότητά του και έτσι αναδείχθηκε ως τρίτο μέλος του ΔΣ, χωρίς άλλη ψηφοφορία, ο επίσης απόφοιτος και αρχιτέκτονας Άρης Λιακόπουλος.

Στο σημείο αυτό να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη του ΔΣ και να επισημάνουμε ότι μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθεί η αλλαγή του καταστατικού του Schulverein, ώστε να γίνει δυνατή η εγγραφή στον Σύλλογο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών προσώπων που δεν πληρούν την προϋπόθεση που ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή να έχουν την Γερμανική υπηκοότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Lernt unsere Webseite kennen, lernt unsere Alumni kennen…

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες,

Τις ημέρες αυτές του αναγκαστικού εγκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού διαπιστώσαμε όλοι την αξία της επικοινωνίας από μακρυά. Τελικά η επικοινωνία αυτή έφερε πολλούς από εμάς πολύ πιο κοντά από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Είδαμε την επισκεψιμότητα του site μας, του site των μαθητικών μας χρόνων να απογειώνεται. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπήρχε και υπάρχει μία μεγάλη μερίδα, ακόμη και όσων λαμβάνουν το montags, που δεν γνωρίζει τον όγκο και τον πλούτο των σε φωτογραφίες και υλικό που κρύβονται μέσα σ΄αυτό.

– Ας πούμε εδώ ότι, το site μας που δημιουργήθηκε στην σημερινή του μορφή το 2012, φιλοξενεί περίπου 6000 άρθρα, 600 πλήρη βιογραφικά αποφοίτων και συνεχώς συμπληρώνουμε με την βοήθεια όλων σας, και φιλοδοξία μας είναι να αναρτηθούν όλα τα βιογραφικά και των 8000 κοριτσιών και αγοριών που περάσανε έστω και μία μέρα από το σχολειό μας.

– Ας πούμε ότι το montags κυκλοφορεί ανελλιπώς τα τελευταία 5 χρόνια, έχει ξεπεράσει τα 250 τεύχη και αποστέλλεται δωρεάν σε 3000 απόφοιτους, των οποίων μόνο το mail ζητάμε,

– Ας πούμε επίσης ότι πολλές και πολλοί προτιμούν το facebook, όμως πολλές και πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι facebook. Επιθυμία μας είναι και οι μεν και οι δε να ανταλλάξουν γνώσεις μεταξύ τους. Εσείς του site γνωρίστε το στους χρήστες του facebook και το αντίστροφο.

Φτιάξαμε λοιπόν έναν μικρό οδηγό που θα μας ξεναγήσει στα διάφορα καμαρίνια της σελίδας μας και θα αποτελέσει αφορμή ώστε να στείλετε υλικό, φωτογραφίες και ιστορίες, που θα συμπληρώσουν τα κενά και θα μας δώσουν την δυνατότητα να ετοιμάσουμε την επόμενη χρονιά, το 2021, που η Γερμανική Σχολή συμπλρώνει 125 χρόνια ζωής, μία μεγάλη έκθεση φωτογραφίας και ιστοριών και όσοι επιθυμούν θα αναφέρονται ως πηγή κάτω από κάθε φωτογραφία και ιστορία.

Ακολουθείστε βήμα-βήμα τον οδηγό μας:

Όλα τα montags βρίσκονται στην πρώτη σελίδα του site μας πατώντας την εικόνα του montags. Δείτε τα…

Όλες οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Aula τα τελευταία χρόνια είναι στην ενότητα “Εκδηλώσεις / Aula”. Εκεί θα βρείτε τους “Αποφοίτους του Πολέμου”, “Τα χρόνια στην Μετσόβου”, “…στην Γερμανική τα χρόνια της Δικτατορίας”, τον “Μανώλη Γλέζο στη Γερμανική”, τον “Peter Limbourg στην Aula”, “2017 – 120+1 Χρόνια”, “Εθελοντισμός γιατί και πώς”, τον “Κώστα Αξελό, την ζωή και το έργο του”, την “Κρίση στην Ελλάδα”, “Τα παιδιά τραγουδούν Θεοδωράκη”, τον Θανάση Βαλτινό –«Abstieg, Flussaufwärts», τους Καθηγητές, που ξανάρχονται, τους Ρεμπέτες και συνεχίζουμε να ψάχνουμε και για παλαιότερες εκδηλώσεις. Επισκεφθείτε την Aula…

Τα βίντεο και τα φιλμάκια από την δεκαετία του ’60 με τον Ασωνίτη, τον Παπαδάκη, τον Δανιήλ, τον Zeidler, τον Δημόπουλο, τον Βασιλόπουλο, τον Μήτσο μας την Di Lernia και πάρα πολλούς άλλους. Παρακολουθήστε τα…

Όλες τις εκδόσεις ψηφιοποιημένες: το Γράμμα από το Μαρούσι, όλα τα τεύχη του Doerpfeldianer, όλα τα Jahrbuecher και αφίσες,

Δείτε την ενότητα “οι δικοί μας Έλληνες” με τους Έλληνες καθηγητές και την ενότητα “οι δικοί μας Γερμανοί” με τους Γερμανούς καθηγητές,

Ελάτε στην αίθουσα με τους αποφοίτους και δείτε τα 600 και πλέον βιογραφικά και βοηθήστε μας να προσθέσουμε και άλλα…

Στο Klassenzimmer βρίσκονται φωτογραφίες και ιστορίες κάθε χρονιάς. Αναζητήστε την χρονιά σας…

Η Romy Schneider και η Di Lernia βρέθηκαν δίπλα-δίπλα. Οι φωτογραφίες τους είναι Έξω από την τάξη…

Οι Εκδρομές ήταν το γεγονός της χρονιάς την δεκαετία του ’60. Πελοπόννησος, Βόρεια Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη…

Τα ιστορικά θέματα φιλοξενούν την ιστορία της Σχολής, το πρώτο ΦΕΚ του 1834 και άλλα…

Ποιοι απόφοιτοι έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο; Ποιες ήταν οι οικογένειες του Μεσοπολέμου; και πολλά άλλα στις Οικογένειες Αποφοίτων…

Στείλτε ένα απλό mail στο info@ex-dsathen.gr με το ονοματεπώνυμόσας και την χρονιά σας και θα λαμβάνετε το montags δωρεάν. Μείνετε σε επαφή με το σχολείο και τους αποφοίτους μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Φεβρουαρίου 2020 και λόγω του COVID-19 και της απαγόρευσης των συναθροίσεων “συνήλθε” μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το νέο ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (’88)
Αντιπρόεδρος Λίζα Γεωμπρέ (’73)
Β’ Αντιπρόεδρος Τένια Παπαδάκη (’67)
Γενικός Γραμματέας Κώστας Γαλάνης (’74)
Ταμίας Δημήτρης Καραδήμας (’88)
Σύμβ. Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Σπέγγος (’87)
Σύμβουλος ΔημοσίωνΣχέσεων Χρύσα Μπόλλα (’89)
Κώστας Καραγιάννης (’89)
Πέτρος Πετρακόπουλος (’72)

ΗΛίζα Γεωμπρέ (73) θα αναλάβει και τον ρόλο τουΣυμβούλου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το νεό ΔΣ επιφυλάχθηκε να αναθέσει ειδικά καθήκοντα και στα υπόλοιπα μέλη όπως επίσης και σε μέλη εκτός ΔΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2020-2021 απαρτίζεται από τα ίδια πρόσωπα που την συνέθεταν και την προηγούμενη περίοδο ήτοι:Μιχάλης Τσερέκλας, Παναγιώτης Παντελούκας και Νίκος Κωστόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Μαρτίου 2022 συνήλθε μέσωτηλεδιάσκεψης το νέο ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 καισυγκροτήθηκε αυθημερόνσε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Κώστας Γαλάνης (’74)
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Καραδήμας (’88)
Γενικός Γραμματέας Άγγελος Κωβαίος (’88)
Ταμίας Τάσος Καβαδέλλας (’71)
Ειδικός Γραμματέας Παναγιώτης Παντελούκας (’95)
Υπεύθυνη Δικτύωσης Τένια Παπαδάκη (’67)
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (’73)
Μέλος Νίκος Κωστόπουλος (’92)

Ο Παναγιώτης Παντελούκας από την θέση του Ειδικού Γραμματέα ανέλαβε παράλληλα και την αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Marketing.

Το σώμα αποτελείται απο οκτώ (8) μέλη, αφού, βάσει του ισχύοντος Καταστατικού μέχρι την ημερομηνία των Εκλογών της 9.3.2022, η 9η θέση προβλέπετο να καταληφθεί από έναν Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων. Τέτοια όμως υποψηφιότητα δεν υπεβλήθη.

Να σημειωθεί ότι από την ΓΣ της 1.12.2021 έχει ήδη ψηφιστεί νέο Καταστατικό, που δεν προβλέπει θέση μέλους από τον Σύλλογο Γονέων, το οποίο όμως δενείχε εγκριθεί από το Πρωτοδικείο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των Εκλογών της 9.3.2022.

Το νεό ΔΣ επιφυλάχθηκε να αναθέσει ειδικά καθήκοντα και στα υπόλοιπα μέλη όπως επίσης και σε μέλη εκτός ΔΣ.

Γιά την Εξελεγκτική Επιτροπήτηςπεριόδου 2022-2023επελέγησαν οι:

– Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου (’86),

– Μιχάλης Τσερέκλας (’75), και

– Βασίλης Χαρισόπουλος (’73).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Άγγελος Κωβαίος, ως πρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης, έκανε τον απολογισμό της αναφέροντας:

Οι ημέρες δεν επέτρεψαν πολλές δραστηριότητες παρ΄όλα αυτά:

– Με την βοήθεια του Κώστα Καραγιάννη επανασυντάξαμε και υποβάλλαμε το νέο Καταστατικό διορθώνοντας αδεξιότητες και αβλεψίες του προηγούμενου. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, που χωρίς αμοιβή προσέφερε το έργο του γραφείου του για την σύνταξη και την υποβολή

– Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των ονομάτων των μαθητών της Αραχώβης. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας που διεκπεραίωσε εξ ολοκλήρου η Ελένη Καραμηνά και το οποίο, πέραν της καταγραφής των 1600 ονομάτων από τα μαθητολόγια του 1926 έως το 1944 (δυστυχώς τα προηγούμενα έχουν χαθεί), είχε την ιδιαίτερη δυσκολία ότι όλα τα μαθητολόγια ήταν χειρόγραφα, ενώ πολλά ονόματα ήταν δηλωμένα δύο και τρεις φορές και σε διαφορετικές μεταξύ τους τάξεις. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν αυτό της ορθογραφίας αφού απο χρονιά σε χρονιά τα ίδια παιδιά δηλώνονταν ή καταγράφονταν με διαφορετικό τρόπο από τους εκάστοτε γραμματείς

– DSA Erinnert – Η ΓΣΑ θυμάται 1941-1944″ ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η έρευνα για τα χρόνια της Αραχώβης, όπου εμείς ως σύλλογος συνεισφέραμε με την παρουσία και τις συνεντεύξεις αποφοίτων (Βασίλης Μαυρίδης, Φωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης) αλλά και άλλο υλικό. Να υπενθυμίσουμε ότι η ανάδειξη του έργου των αποφοίτων του Πολέμου ξεκίνησε από τον σύλλογό μας και μάλιστα αντιμετωπίστηκε με μία καχυποψία, αλλά η εξέλιξη μας δικαίωσε

– Μάλιστα, η Σχολή που επανασχεδιάζει την νέα ιστοσελίδα της, αναγνωρίζοντας την συμβολή και τον ρόλο των αποφοίτων προέβλεψε μία ενότητα με τίτλο “our stories” με ιστορίες αποφοίτων και για αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Αγγελικη Κανελλακοπούλου και την Χαρούλα Αντωνοπούλου που είχαν την ιδέα και τον συντονισμό.

– Το montags παρ’ όλες τις δυσκολίες συμπλήρωσε σχεδόν 350 τεύχη (κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2015) και μάλιστα “έχασε” μόλις δύο τεύχη και αυτά για τεχνικούς λόγους

– Συναντηθήκαμε με την νέα Διευθύντρια, παρουσιάσαμε το έργο του Συλλόγου, το οποίο γνωρίζει και αντιμετωπίζει πολύ θετικά και της ζητήσαμε την ανάληψη της θέσης της Alumniarbeit από την Αγγελική Κανελλακοπούλου, θέμα που αντιμετώπισε επίσης θετικά. Αυτέ τις ημέρες η Αγγελική έχει επιφορτιστεί με ένα θέμα πολύ σοβαρό, αυτό της αντικατάστασης της Ute Grimm στον συντονισμό του Abitur και να πούμε ότι η Ute Grimm έφυγε ξαφνικά από την ζωή στο τέλος Ιανουαρίου

– Κλείνοντας να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτούς που “έφυγαν” αυτήν την τελευταία χρονιά:

Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη (απόφ.΄42)

Έβη Τουλούπα Στασινοπούλου (’42)

Βασίλης Μαυρίδης (’44)

Γιούλα Μαραβελέα (΄62)

Θανάσης Λαβίδας (΄65)

Έλλη Μαλέα (΄65)

Γιάννης Καπαγιαννίδης (΄67)

Κορίννα Πολίτη Κουτουζή (΄69)

Θωμάς Μπονέλης (΄70)

Κοσμάς Θέμελης (΄75)

Karl Mallwitz (1977, γερμανικό τμήμα)

Χρήστος Καραμπάτος (΄81)

Μανώλης Σουλτανόπουλος (΄89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δημήτρης Καραδήμας, ως ταμίας της απερχόμενης διοίκησης παρουσίασε τον Οικονομικό Απολογισμό, που συνέταξε και υπέγραψε η Εξελεγκτική Επιτροπή:

sagsa ekloges 2022b

sagsa ekloges 2022a

Περισσότερα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.02.2020

του Σωματείου με την επωνυμία: Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Σήμερα την 10.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών και επί της οδού Δημοκρίτου 6 και Γερμανικής Σχολής Αθηνών συνήλθε η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

1. Τσερέκλα Μιχαήλ

2. Παντελούκα Παναγιώτη

3. Κωστόπουλο Νικόλαο

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08.03.2018 του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Οι υπογεγραμμένοι Τσερέκλας Μιχαήλ, Παντελούκας Παναγιώτης και Κωστόπουλος Νικόλαος ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2018 και 2019 (από 01.01.2018 έως 31.12.2019) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη σε σχετική ηλεκτρονική κατάσταση αναλυτικών και συγκεντρωτικών κινήσεων που τηρεί ο Σύλλογος.

Η διαχειριστική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2019 παρουσιάζεται ως εξής:

Για το έτος 2018 :

1-Ιαν 31-Δεκ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ” 47,51 0,00 -47,51
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” 802,76 2.323,95 1.521,19
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK” 0,99 0,99 0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ+ΤΡΑΠΕΖΑ) 851,26 2.324,94 1.473,68
01/01-31/12/2018
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.805,19
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ 1.700,00
ΕΞΟΔΑ -2.031,51
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) 1.473,68

Ποσά σε Ευρώ

Τα παραπάνω αναφερόμενα Έσοδα και Έξοδα δηλώθηκαν στην φορολογική δήλωση του έτους 2018.

Για το έτος 2019 :

1-Ιαν 31-Δεκ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΑ” 0,00 141,78 141,78
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” 2.323,95 1.648,91 -675,04
ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK” 0,99 0,99 0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΜΕΤΡΗΤΑ+ΤΡΑΠΕΖΑ) 2.324,94 1.791.68 -533,26
01/01-31/12/2019
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 747,57
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ 199,00
ΕΞΟΔΑ -1.479.83
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) -533,26

Ποσά σε Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: 141,78€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 1.649,90€

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Τσερέκλας Παναγιώτης Παντελούκας Νικόλαος Κωστόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταστατικό

Η αφορμή για να αλλάξουμε το καταστατικό ήταν η ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Βεβαίως οι δραχμές δεν είχαν θέση στο περιεχόμενο, βεβαίως ο ορισμός της έννοιας αποφοίτου ήταν προβληματικός. Έπρεπε να ξεκαθαριστεί ότι κάποιος, έστω και μία ημέρα να έχει περάσει από το σχολείο, αρκούσε για να θεωρείται δικός μας. Βεβαίως έπρεπε να περάσουμε στην επόμενη ημέρα επιτρέποντας ψηφοφορία εκ του μακρόθεν, με όρους και προϋποθέσεις.

Γονείς και συγγενείς

Διαπιστώσαμε ότι οι γονείς, ακόμη και εάν τα παιδιά τους είχαν αποφοιτήσει, όλο και επικοινωνούσαν με το σχολείο για βοήθεια ψάχνοντας σπίτι στη Γερμανία, ψάχνοντας επαφές σε πόλεις κλπ. Διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν κοντά στους δικούς μας, αλλά πλέον, μη έχοντας τον σύλλογο γονέων για να απευθυνθούν, έψαχναν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, που έφταναν σε εμάς μέσω της γραμματείας μας.

Διακρίναμε την ανάγκη να είμαστε κοντά τους και ήταν αμοιβαία η επιθυμία. Τους θεωρήσαμε δικούς μας, και κάναμε μία απόπειρα διεύρυνσης του καταστατικού. Στην πορεία είδαμε ότι υπήρξαν δυσκολίες στην εφαρμογή της διεύρυνσης, όμως με τις κατάλληλες ενέργειες θα ευθυγραμμίσουμε κάποιες διατάξεις ώστε να ενισχυθεί η επαφή.

Δικτύωση

Στο site μας και κατ’ επέκτασιν στο montags ξεκινήσαμε μια προσπάθεια δικτύωσης με την ενότητα “Γνωρίστε τους Αποφοίτους της τάξης του…”, η οποία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.

Δεν μείναμε όμως μονον εκεί. Ψάξαμε την ευρύτερη συγγένεια και συμπληρώσαμε την προσπάθεια με μία ενότητα “Οι απόφοιτοι που έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο”. Προχωρήσαμε στις “οικογένειες των αποφοίτων” κυρίως αυτές του Μεσοπολέμου και αμέσως μετά, διότι ήσαν οικογένειες, που παρόλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, υπήρξαν γονείς, όχι κατ’ ανάγκην απόφοιτοι, οι οποίοι στείλαν τα παιδιά τους εδώ για να αποκτήσουν γερμανική παιδεία και βεβαίως ελληνική. Το σχολείο μας πάντα φημιζόταν και για τα δύο. Το σχολείο πάντα καμάρωνε για τους ‘Ελληνες φιλολόγους και την γερμανική πειθαρχία. Για εμάς όλοι αυτοί ήσαν κομμάτι της ευρύτερης οκογένειάς μας. Σαν να ακούγαμε στο εξωτερικό κάποιον να μιλάει στον δρόμο ελληνικά.

Εντοπίσαμε οικογένειες όπως: Alter, Αθανασιάδη, Παπαναστασίου, Μακρή κ.α και αναρτήσαμε στο site μας τις ιστορίες που τις συνόδευαν.

Καταγραφή της Ιστορίας

Συνεχίσαμε την ιστορική έρευνα κυρίως για την προπολεμική περίοδο αλλά και των δύσκολων χρόνων του Πολέμου. Όλα τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμπεριελήφθησαν στο site μας στην ενότητα “Ιστορικά Θέματα”.

Το ίδιο το σχολείο μας δικαίωσε αφού οργάνωσε μια AG για την Κατοχή και ζήτησε την συνεργασία μας. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν και η έκδοση της ιστορίας του Hansen που όπως αποδείχθηκε ήταν από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ακόμη όλοι όσοι ασχολούνται με τους Γερμανούς από τον Όθωνα μέχρι σήμερα.

Εκδηλώσεις

“Οι Καθηγητές Ξανάρχονται”, που είχαν μεγάλη επιτυχία και στις δύο εκδόσεις τους: την καλοκαιρινή αλλά και την φθινοπωρινή.

“Οι Ρεμπέτες επιστρέφουν στην Aula” με κέφι και μεγάλη προσέλευση

Δράσεις

Οι ομιλίες στην “Βιβλιοθήκη” για την Τέχνη, την Ιστορία, την Αρχιτεκτονική και τους Σεισμούς, που συντόνισε η Λίζα Γεωμπρέ

Επισκέψεις σε εκθέσεις (Ψυχοπαίδης, Μουσείο Χατζηκυριάκου-Γκίκα), θέατρα (top girls) και ομιλίες (Μουσείο Ακρόπολης)

“Wandertage”, που έφτασαν αισίως τα 99 και διοργανώνονται από τον Τάσο Καβαδέλλα

Το Logo και η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής

Κρατήσαμε μία επιθετική στάση στις προτάσεις του Σχολείου για νέο λογότυπο και την αλλαγή ψηφιακής ταυτότητας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το κάναμε προστατεύοντας το brand ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, την ανεκτίμητη εμπιστοσύνη γενεών αποφοίτων αλλά και της κοινωνίας σε αυτό, το κύρος του ίδιου του Σχολείου και της ιστορίας του, και δεν μετανιώσαμε καθόλου. Συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή ήσαν πολλοί. Και απόφοιτοι και γονείς αλλά και άνθρωποι μέσα από το σχολείο και αισθανόμαστε υπερήφανοι που εμποδίσαμε το ανοσιούργημα.

ex-dsathen.gr – το site μας

Με περισσότερες από 40.000 προβολές ετησίως, με 13.000 της ενότητας Βιογραφικά, με διασπορά χρηστών σε 100 σχεδόν κράτη δεν νομίζουμε ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο. Μάλλον καταγράψαμε ρεκόρ για ψηφιακή πλατφόρμα αποφοίτων.

Με 600 σχεδόν βιογραφικά, με 5500 άρθρα, με πάρα πολύ σπάνιο φωτογραφικό υλικό έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ψηφιακό περιβάλλον που προσελκύει το ενδιαφέρον και χρηστών που δεν ανήκουν στην στενή οικογένειά μας. Και αυτό αποδεικνύεται από τον χρόνο που οι ψηφιακοί επισκέπτες αφιερώνουν στην ανάγνωση του montags: κατά μέσο όρο 2 λεπτά!

montags

Συμπλήρωσε σχεδόν 250 τεύχη και τον Ιούλιο συμπληρώνει 5 χρόνια κυκλοφορίας χωρίς να χάσει ούτε μία εβδομάδα.

Σε κάθε τεύχος περιέχονται 10-15 θέματα που αφορούν κυρίως αποφοίτους αλλά και εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Ελληνογερμανική κοινότητα και αποστέλλεται σε 3000 αποδέκτες και θα θυμίσουμε ότι επιλέξαμε να επικοινωνούμε μόνον μια φορά την εβδομάδα για να μην φορτώνουμε τους φίλους μας με απανωτά mail. Πολλοί συνδράμουν με υλικό και ειδήσεις με επικεφαλής την Τένια Παπαδάκη.

Τέλος, ας αναφέρουμε την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι κατά την διάρκεια της συνάντησης όλων των Γερμανικών Σχολών του εξωτερικού για υιοθέτηση του montags από όλα τα σχολεία.

Επαγγελματικός Οδηγός

Έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από 150 αποφοίτους και ο Επαγγελματικός Οδηγός θα δημοσιοποιηθεί σε μια πρώτη μορφή μέσα στον επόμενο μήνα. Υπηρξε μια προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικής πλατφόρμας προβολής των επαγγελματικών στοιχείων, αλλά τελικά θα προβληθούν σε μια μορφή αντίστοιχη με τα βιογραφικά στην ενότητα «Απόφοιτοι» στο site μας.

Πόροι του Συλλόγου

Οι πόροι είναι η ετήσια συνδρομή όλων μας. Όλα όμως αυτά τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος “έκτισε” μια περιουσία. Κατάφερε να αποκτήσει ένα ψηφιακό θησαυρό ο οποίος “τοκίζεται” συνέχεια με την βοήθεια των αποφοίτων κυρίως αυτών που ζουν στο εξωτερικό. Φωτογραφίες και ιστορίες καταφθάνουν από τα πιο απίθανα μέρη, προφανώς από αναγνώστες του montags.

Θα προσθέσουμε ότι η Σχολή μας βοηθά, όχι μόνον με την στήριξη της γραμματείας μας, αλλά και με την οικονομική της συνδρομή, οταν την ζητάμε.

Επόμενη μέρα

Ο Εορτασμός της Επετείου των 125 χρόνων που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας μας με νέες δυνατότητες ώστε να αναβαθμιστεί η επικοινωνία με περισσότερους αποφοίτους κυρίως νεότερους, π.χ. με forum επικοινωνίας μεταξύ μας. Άλλωστε αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες της Ομάδας: όπως τότε, έτσι και τώρα οραματιζόμαστε και επιθυμούμε να πάμε τον Σύλλογο μπορστά με ενέργειες και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως προς τούτο θα ζητήσουμε και την βοήθεια των φίλων μας αλλά και του σχολείου.

Δεδομένων των αλλαγών στο Σχολείο, θεωρούμε ότι η ιστορική επέτειος είναι η ευκαιρία για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση του προφίλ του.

Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε τον ρόλο του Συλλόγου ως του πλέον ισχυρού πρεσβευτή της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ekloges 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση και οι 56 παριστάμενοι με δικαίωμα ψήφου εψήφισαν ως εξής:

Κωβαίος Άγγελος (΄88) 45 ψήφοι
Σπέγγος Κωνσταντίνος (΄87) 40 ψήφοι
Γαλάνης Κώστας (΄74) 36 ψήφοι
Παπαδάκη Κωνσταντίνα (Τένια) (΄67) 29 ψήφοι
Καραδήμας Δημήτρης (΄88) 28 ψήφοι
Γεωμπρέ Ελισάβετ (Λίζα) (΄73) 25 ψήφοι
Μπόλλα Χρυσούλα (Χρύσα) (΄89) 25 ψήφοι
Πετρακόπουλος Πέτρος (΄72) 25 ψήφοι
Καραγιάννης Κωνσταντίνος (΄89) 24 ψήφοι

Η υποψηφιότητα του Νίκου Αθανασίου, η οποία ήταν και η μοναδική από πλευράς της ομάδας των συγγενών και βάσει του νέου καταστατικού διεκδικούσε μία θέση στο ΔΣ του Συλλογου, ήταν επρόθεσμη, ως εκ τούτου δεν έγινε δεκτή και η ψηφοφορία περιορίστηκε μεταξύ των αποφοίτων υποψηφίων.

Σε ότι αφορά την Εξελεγκτική Επιτροπή εκφράστηκε η επιθυμία, τόσον των μελών της προηγούμενης, όσο αυτών και του απερχομένου ΔΣ όπως προταθούν τα ίδια πρόσωπα, κάτι που έγινε δεκτό. Ως εκ τούτου οιΜιχάλης Τσερέκλας,Παναγιώτης Παντελούκας καιΝίκος Κωστόπουλος θα είναι τα μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ekloges 2020 1

ekloges 2020 1

Δείτε τον Οικονομικό Απολογισμό…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dsa ekloges 2022 b

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση και οι23 παριστάμενοι με δικαίωμα ψήφου εψήφισαν ως εξής:

Κωβαίος Άγγελος (΄88) 16ψήφοι
Γαλάνης Κώστας (΄74) 15ψήφοι
Καβαδέλλας Τάσος (΄71) 15ψήφοι
Κωστόπουλος Νίκος (’92) 15ψήφοι
Παντελούκας Παναγιώτης(΄95) 15ψήφοι
Γεωμπρέ Ελισάβετ (Λίζα) (΄73) 14ψήφοι
Καραδήμας Δημήτρης (΄88) 14ψήφοι
Παπαδάκη Κωνσταντίνα (Τένια) (΄67) 14 ψήφοι

Σε ότι αφορά την Εξελεγκτική ΕπιτροπήπροτάθηκανοιΜιχάλης Τσερέκλας (΄75),Βασίλης Χαρισόπουλος (’73) καιΑλεξάνδρα Γεωργακοπούλου (’86) και οι προτάσεις έγιναν δεκτές παμψηφεί. Οι δύο τελευταίοιέκαναν και την καταμέτρηση των ψήφων.

dsa ekloges 2 3 2022a

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε ο ορισμός του Παναγιώτη Παντελούκα, ως προεδρεύοντος και του Κώστα Γαλάνη ως Γραμματέα και ακολούθησεο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της απερχόμενης διοίκησης, τον οποίο διάβασε ο πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος ξεκινώντας με την επισήμανση ότι επρόκειτο για μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου όμως έγιναν πολλά:

– Με την βοήθεια του Κώστα Καραγιάννη επανασυντάξαμε και υποβάλλαμε το νέο Καταστατικό διορθώνοντας αδεξιότητες και αβλεψίες του προηγούμενου. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, που χωρίς αμοιβή προσέφερε το έργο του γραφείου του για την σύνταξη και την υποβολή,

– Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των ονομάτων των μαθητών της Αραχώβης. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας, που διεκπεραίωσε εξ ολοκλήρου η Ελένη Καραμηνά και το οποίο, πέραν της καταγραφής των 1600 ονομάτων από τα μαθητολόγια του 1926 έως το 1944 (δυστυχώς τα προηγούμενα έχουν χαθεί), είχε την ιδιαίτερη δυσκολία ότι όλα τα μαθητολόγια ήταν χειρόγραφα, ενώ πολλά ονόματα ήταν δηλωμένα δύο και τρεις φορές και σε διαφορετικές μεταξύ τους τάξεις. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν αυτό της ορθογραφίας αφού απο χρονιά σε χρονιά τα ίδια παιδιά δηλώνονταν ή καταγράφονταν με διαφορετικό τρόπο από τους εκάστοτε γραμματείς,

– DSA Erinnert – Η ΓΣΑ θυμάτια 1941-1944″ ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η έρευνα για τα χρόνια της Αραχώβης, όπου εμείς ως σύλλογος συνεισφέραμε με την παρουσία και τις συνεντεύξεις αποφοίτων (Βασίλης Μαυρίδης, Φωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης) αλλά και άλλο υλικό. Να υπενθυμίσουμε ότι η ανάδειξη του έργου των αποφοίτων του Πολέμου ξεκίνησε από τον σύλλογό μας και μάλιστα αντιμετωπίστηκε με μία καχυποψία, αλλά η εξέλιξη μας δικαίωσε,

– Μάλιστα, η Σχολή που επανασχεδιάζει την νέα ιστοσελίδα της, αναγνωρίζοντας την συμβολή και τον ρόλο των αποφοίτων προέβλεψε μία ενότητα με τίτλο “our stories” με ιστορίες αποφοίτων και για αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Χαρούλα Αντωνοπούλου που είχε την ιδέα και τον συντονισμό,

– Το montags παρ’ όλες τις δυσκολίες συμπλήρωσε σχεδόν 350 τεύχη (κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2015) και μάλιστα “έχασε” μόλις δύο τεύχη και αυτά για τεχνικούς λόγους,

– Συναντηθήκαμε με την νέα Διευθύντρια, παρουσιάσαμε το έργο του Συλλόγου, το οποίο γνωρίζει και αντιμετωπίζει πολύ θετικά και της ζητήσαμε την ανάληψη της θέσης της Alumniarbeit από την Αγγελική Κανελλακοπούλου, θέμα που αντιμετώπισε επίσης θετικά. Αυτέ τις ημέρες η Αγγελική έχει ε[ιφορτιστεί με ένα θέμα πολύ σοβαρό, αυτό της αντικατάστασης της Ute Grimm στον συντονισμό του Abitur και να πούμε ότι η Ute Grimm έφυγε ξαφνικά από την ζωή στο τέλος Ιανουαρίου, και

– Κλείνοντας να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτούς που “έφυγαν” αυτήν την περίοδο

Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη (απόφ.΄42)

Έβη Τουλούπα Στασινοπούλου (’42)

Βασίλης Μαυρίδης (’44)

Γιούλα Μαραβελέα (΄62)

Θανάσης Λαβίδας (΄65)

Έλλη Μαλέα (΄65)

Γιάννης Καπαγιαννίδης (΄67)

Κορίννα Πολίτη Κουτουζή (΄69)

Θωμάς Μπονέλης (΄70)

Κοσμάς Θέμελης (΄75)

Karl Mallwitz (1977, γερμανικό τμήμα)

Χρήστος Καραμπάτος (΄81)

Μανώλης Σουλτανόπουλος (΄89)

Ενδιάμεσα παρενέβησαν:

– η Αγγελική Κανελλακοπούλου αναφέροντας ότι η πρωτοβουλία “our stories” δεν σημαίνει ότι θα προβληθούν απόψεις κατ’ ανάγκην επωνύμων, αλλά κυκλικά πολλών αποφοίτων,

– ο Στέφανος Μίτμαν, που με την ευκαιρία ανέφερε για το επιχειρούμενο “άνοιγμα” του Schulverein και σε μη Γερμανούς, και

–η Αγγελική Κανελλακοπούλου, πάλι, αναφέροντας ότι, με αφορμή την πρόταση που της απευθύναμε, όταν συναντήσαμε την νέα Διευθύντρια, για την ανάληψη του ρόλου του επικεφαλής της Alumniarbeit, την δεδομένη στιγμή είναι πρακτικά αδύνατον να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πέραν του συντονισμού του Abitur, που ανέλαβε μετά τον ξαφνικό θάνατο της Ute Grimm και συμπλήρωσε ότι με μεγάλη χαρά θα ανελάμβανε τον ρόλο από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Ο Δημήτρης Καραδήμας παρουσίασ τον Οικονομικό Απολογισμό και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης απαλλάσσοντας την από κάθε ευθύνη.

dsa ekloges 2022 c

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας